Första seminariet våren 2023

Ema Demir, lektor på Husbygårdsskolan samt forskare på Handelshögskolan (Stockholm) presenterar sin studie och berättar om lärares professionella relationer.

Posted om March 07, 2023

Välkomna till vårens allra första seminarium, måndagen den 13 mars, kl 16:30 - 18:00, Zoom-länk: https://liu-se.zoom.us/j/67578837259?pwd=ZmpPYUZNdHVvYTQ4YVB0S1p2YnljQT09

 

Vem ‘bondar’ med vem?

 

- En studie om lärares professionella relationer, skolans organisation och elevers lärande

Forskning visar att lärares sociala kapital är fördelaktigt för elevernas resultat och för att främja likvärdigheten. En nyligen genomförd litteraturöversikt visar att det finns goda bevis för att en skolas organisatoriska strukturer bygger lärares sociala kapital. Empiriska resultat från denna studie visar hur lärares formella och informella organisationsstrukturer främjar tre olika dimensioner av socialt kapital: bonding, bridging och linking. Genom att analysera sambanden mellan organisationsstrukturer, dimensionerna av det sociala kapitalet och elevernas resultat, visar denna studie dessutom hur dessa relationer skiljer sig åt för lärare i olika organisatoriska miljöer såsom arbetslag och ämneslag. En djupare förståelse för dessa samband ger riktlinjer för skolledare och beslutsfattare kring hur man organiserar skolor för förbättrade elevresultat och ökad likvärdighet.

Efter Emas presentation följer gruppdiskussioner och seminariet avslutas med en frågestund.