Om FUUF

Föreningen för UndervisningsUtvecklande ämnesdidaktisk Forskning

Föreningens övergripande mål

FUUF: Föreningen för UndervisningsUtvecklande ämnesdidaktisk Forskning är en ideell, fristående förening vars mål är att, i samverkan mellan skola och akademi:

  • stärka, stödja, driva och samla kompetens för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.
  • vara en aktör som på olika nivåer driver frågor om ämnesdidaktiken som en kunskapsbas för lärarprofessionen och andra frågor som berör ämnesdidaktisk undervisningsutveckling.

Undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning

I den här föreningen används begreppet ämnesdidaktik brett. Centralt är att det finns ett fokus på det ämnesinnehåll som behandlas i undervisningen. Ämnesinnehållet kan utgå från skolämnen och ämnesdiscipliner, som till exempel matematik, historia eller kemi. Det kan också bestå av sammanlänkat innehåll från flera ämnen, som till exempel hållbar utveckling eller sex och samlevnad. Det centrala är att undervisningen alltid har ett lärandeobjekt, det vill säga att fokus måste ligga på ett avsett lärande. Det ämnesdidaktiska handlar om hur olika ämnesinnehåll kan hanteras, behandlas och problematiseras i undervisningen på ett sätt som möjliggör att eleverna lär sig det avsedda. Ett sådant ämnesdidaktiskt perspektiv är viktigt i alla skolåldrar, från förskolan upp till vuxenutbildningen. Eftersom undervisningen i olika åldrar har delvis olika premisser, så kommer även lärandeobjekten att ha lite olika karaktär. Gemensamt är dock att lärandeobjekten är grundade i vad just den aktuella elevgruppen behöver lära sig för att uppnå avsedda lärandemål.

För att elever i större utsträckning ska nå lärandemålen så behöver undervisningen ständigt utvecklas och förbättras. Fokus i nutida svensk skoldebatt hamnar ofta på mer allmänna frågor, såsom digitalisering, ledarskap i klassrummet eller extra anpassningar. I den här föreningen är utgångspunkten istället att undervisningsutveckling måste fokusera på elevers lärande och på hur undervisningsinnehållet behandlas på ett distinkt och kraftfullt sätt. Det är ett brett och komplext område där vi fortfarande behöver mycket ny kunskap. Sådan kunskap kan utvecklas genom systematiskt arbete i skolpraktiken och genom undervisningsutvecklande forskning.