Seminarier

FUUF anordnar regelbundet seminarier som aktualiserar, problematiserar och fördjupar diskussioner kring undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Här samlar vi information om dessa seminarier.

Kvalitativ (digital) kompetens: En studie av multimodalitet i svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet

Tid: Den 17 januari kl. 16:30-18:00.

Plats: Zoom. Länk skickas ut dagarna före om ni anmält er via mail nedan.

Presentatörer: Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund, Cornelia Linderoth. Samtliga vid Linköpings universitet.

Vari består egentligen digital kompetens i relation till skolans undervisning? Kan en sådan definieras på en generell, ämnesövergripande nivå eller behöver begreppet nyanseras i interaktion med skolans olika ämnen? I den här presentationen berättar vi om ett praktiknära forskningsprojekt inom ramen för ULF som tog sin utgångspunkt i dessa frågor. Vi delar med oss av insikter inom ramen för projektet som lärare och forskare gjort och de viktigaste resultaten. Detta görs med fokus på att nyansera extrema positioneringar för eller emot digitalisering i undervisningen och understryka behovet att stärka en pedagogisk dimension avseende olika insatser för att utveckla lärares kompetens (digital eller inte).

Länk till rapporten: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1796364&dswid=-9630

 

Varmt välkomna!

För styrelsen i FUUF (föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning)

Tuula Maunula, lektor på Rinkebyskolan och ordförande

Tuula.maunula@edu.stockholm.se

Tidigare seminarier - höst 2023

Hösten 2023 inleddes onsdagen den 16 augusti 2023. Vi hade över 300 deltagare på zoom när lärare Paula Kern tillsammans med professor Angelika Kullberg diskuterade sina forskningsresultat från projektet Se eller räkna. Det var mycket uppmärksammat, uppskattat och gav massor med inspiration till många lågstadielärare som var i färd med att planera årets undervisning. Mer om projektet: https://www.gu.se/forskning/se-eller-rakna-elevers-raknestrategier-i-addition-och-subtraktion-med-tiotalsovergang

Höstens andra seminarium hölls torsdagen 23/11 kl. 16.30 – 18.00 på temat "Praktiknära forskning i verkstadsmiljö – utforskande av skeendet mitt i svetsundervisning". Jan Axelsson som gick upp med sin licentiatuppsats i oktober vid Karlstads universitet kommer att presentera och diskutera resultaten från ett praktiknära forskningsprojekt i verkstadsmiljö på gymnasiet.

Tidigare seminarier - höst 2022

Seminariehösten 2022 inleddes den 12 oktober med ett litteraturseminarium utifrån artikeln Practice-near school research in Sweden: tendencies and teachers’ roles. Författarna Petra Magnusson, Högskolan Kristianstad och Martin Malmström, Malmö universitet, inledde med en kort presentation. Därefter lyftes frågeställningar i mindre grupper och seminariet avslutades med en diskussion i större grupp. Artikeln har open access och hittas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2022.2028440.

 

Höstens andra seminarium berörde frågor kring hur undervisningsutmaningar kan fungera som grund för identifiering av forskningsfrågor.

Hur kan lärare mejsla fram forskningsfrågor som grundas i deras genuina undervisningsutmaningar? Vad krävs för att  undervisningsutmaningar ska kunna utgöra en mötespunkt för ett gemensamt engagemang mellan skola och akademi? Detta är frågor som är aktuella för alla som är inblandade i ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning. Under seminariet diskuterades dessa frågor utifrån ett kartläggningsredskap för identifiering av undervisningsutmaningar som har utarbetats inom ramen för ULF försöksverksamhet. 

Inger Eriksson (professor vid Stockholms universitet), Sebastian Björnhammer (doktorand vid Stockholms universitet), Ann-Sofie Jägerskog (lektor vid Stockholms universitet) och Lena Lindblad-Petersen (rektor vid Hedvig Eleonora grundskola) gav under seminariet en bakgrund till och beskrivning av kartläggningsredskapet och hur det kan användas i praktiken, och de lyfte tankar kring identifiering av undervisningsutmaningar som en mötespunkt för skola och akademi och som navet i ämnesdidaktisk forskning. Till grund för seminariet ligger en publicerat ULF-rapport, som ni finner här: https://www.su.se/polopoly_fs/1.624422.1663061497!/menu/standard/file/ulf-rapport-kartlaggningsprojektet-slutlig.pdf

Tidigare seminarier - höst 2021 och vår 2022

Under hösten 2021 startade två seminarieserier om undervisningsutveckling och undervisningsutvecklande forskning. Båda föddes som idéer våren 2021 under vårt första stora medlemsmöte där inspirationen blev rik till vad FUUF ska ägna sig åt. Seminarieserierna sträckte sig från hösten 2021 till våren 2022.

Seminarieserie 1 handlade om hur ett vetenskapligt tänkande kan driva undervisningsutveckling. Det innehöll tre olika seminarier, alla med skolans kärnverksamhet, undervisningen, i fokus. Gemensamt för seminarierna var att verksamma lektorer i skolan höll i en presentation, följt av gruppdiskussioner.

Vid det första seminariet den 16 september 2021 presenterade Tuula Maunula, lektor på Rinkebyskolan, en del av sitt arbete med undervisningsutveckling. Hon gav också exempel på vilken nytta en skolledning kan ha av en lektor.

Den 16 november 2021 lyssnade vi till Helena Sagar, lektor i Kungsbacka kommun, som beskrev sitt mångåriga arbete i kommunen med att bygga upp ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisningsutveckling. Därefter följde gruppdiskussioner.

Det tredje och avslutande seminariet i serien genomfördes den 23 mars 2022. Joakim Magnusson och Per Håkansson berättade om erfarenheter från arbete som lektorer i grundskolan i Partille kommun respektive vid Raoul Wallenbergskolorna. I en avslutande gruppdiskussion lyftes frågor om möjligheter och hinder för att driva och forskningsanknyta ett undervisningsutvecklande arbete.

Seminarieserie 2 handlade om kvalitet och etik i undervisningsutvecklande forskning.

Under hösten 2021 genomfördes det första seminariet i serien, som gästades av Karim Hamza, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och Inger Eriksson, professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori och docent i didaktik vid Stockholms universitet.

Under vårens seminarium inledde Maria Andrée (docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet), och Ingrid Carlgren (professor emerita i pedagogik vid Stockholm universitet) med att lyfta frågor om kvalitetsbegreppets innebörd och dess relation till de olika processer som är involverade i undervisningsutvecklande forskning.