FUUFs styrelse

Tuula Maunula, ordförande

Jag är grundskollärare 4-9 samt doktor i pedagogiskt arbete (disputerade 2018 på Göteborgs universitet). Min avhandling undersöker innehållslig interaktion i matematikklassrummet (åk 9 + gymnasiet) och vad den har för betydelse för de lärandemöjligheter som skapas. Mitt huvudintresse är matematikundervisning och bedömning i skolan. Just nu arbetar jag i ett forskningsprojekt om matematikundervisning och lärande i åk 1. Jag arbetar även som lektor i Stockholms stad och är placerad på Rinkebyskolan, där jag undervisar i matematik och ansvarar för skolans undervisningsutveckling. Min allra nyaste utmaning är frågan om hur matematikundervisningen på hela Järvafältet ska bli bättre.

Jenny Svanteson Wester, sekreterare

Jag är grundskollärare ma/no 4-9 samt doktor i pedagogiskt arbete (disputerade 2022 och licputerade 2014) vid Göteborgs universitet. Min avhandling handlar om undervisningsutveckling i matematik då smågruppdiskussioner används i helklassundervisning och vad det har för betydelse för elevernas lärande av det specifika lektionsinnehållet. Jag arbetar deltid om lärare i grundskolan och som lektor vid Göteborgs universitet. Just nu är jag delaktig i ett forskningsprojekt tillsammans med lärare i Göteborg och Mariestad där vi har fokus på undervisningsutveckling i matematik och no på mellanstadiet.

Lena Lindblad Petersen, kassör

Jag är rektor sedan många år och har varit verksam i både Botkyrka och i Stockholm Stad. 2006 startade jag Sjöstadsskolan i Stockholm där vi snart efter start påbörjade ett arbete med att utveckla undervisningen systematiskt. Tillsammans med en lärarkollega har jag beskrivit den processen i boken Lärardriven skolutveckling – en skola på vetenskaplig grund. Jag har nyligen varit projektledare för skolutveckling i Järvaområdet i Stockholm. Idag arbetar jag som rektor på Hedvig Eleonora skola i Stockholm Stad.

Magnus Hultén, ledamot

Magnus Hultén är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings Universitet. Han bedriver forskning om betyg, målstyrning, utbildningspolitik samt naturvetenskapliga och tekniska skolämnen, ofta med ett historiskt perspektiv. Magnus kommer från en släkt med många lärare och intresset för undervisning tog fart när han var doktorand i kemiteknik på Chalmers 1996-1999. Han har tidigare jobbat som pedagogisk utvecklare på Chalmers och med lärarutbildning på Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och KTH. Han senaste bok heter Striden om den goda skolan: hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk skola och skoldebatt. Just nu leder han ett projekt om skolans målstyrning 1919-2020.

Stig-Börje Asplund, ledamot

Stig-Börje Asplund, ledamot

Jag är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia. Min forskning bedrivs utifrån en tvärvetenskaplig ansats och omfattar framför allt pojkars och mäns läspraktiker och yrkeslärande inom gymnasial yrkesutbildning. Just nu leder jag ett forskningsprojekt om rurala mäns läspraktiker finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, och ett annat projekt om yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt finansierat av Skolforskningsinstitutet.

Anja Thorsten, suppleant

Jag är lektor i pedagogik med inriktning mot didaktik och har en bakgrund som grundskollärare. Jag arbetar vid Linköpings universitet och är där projektledare för ULF och leder då arbetet med att skapa hållbara modeller för praktiknära forskning där akademi och skola samverkar. Utöver det arbetar jag på lärarutbildningen och i olika forsknings- och skolutvecklingsprojekt med verksamma lärare. Mina forskningsintressen är svenskdidaktik, didaktiskt ledarskap och praktiknära forskning.