FUUFs styrelse

Lena Lindblad Petersen, ordförande

Jag är rektor sedan många år och har varit verksam i både Botkyrka och i Stockholm Stad. 2006 startade jag Sjöstadsskolan i Stockholm där vi snart efter start påbörjade ett arbete med att utveckla undervisningen systematiskt. Tillsammans med en lärarkollega har jag beskrivit den processen i boken Lärardriven skolutveckling – en skola på vetenskaplig grund. Jag har nyligen varit projektledare för skolutveckling i Järvaområdet i Stockholm. Idag arbetar jag som rektor på Hedvig Eleonora skola i Stockholm Stad.

Jenny Svanteson Wester, kassör

Jag är grundskollärare ma/no 4-9 samt doktor i pedagogiskt arbete (disputerade 2022 och licputerade 2014) vid Göteborgs universitet. Min avhandling handlar om undervisningsutveckling i matematik då smågruppdiskussioner används i helklassundervisning och vad det har för betydelse för elevernas lärande av det specifika lektionsinnehållet. Jag arbetar deltid om lärare i grundskolan och som lektor vid Göteborgs universitet. Just nu är jag delaktig i ett forskningsprojekt tillsammans med lärare i Göteborg och Mariestad där vi har fokus på undervisningsutveckling i matematik och no på mellanstadiet.

Lotta Dessen Jankell, sekreterare

Magnus Hultén, ledamot

Magnus Hultén är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings Universitet. Han bedriver forskning om betyg, målstyrning, utbildningspolitik samt naturvetenskapliga och tekniska skolämnen, ofta med ett historiskt perspektiv. Magnus kommer från en släkt med många lärare och intresset för undervisning tog fart när han var doktorand i kemiteknik på Chalmers 1996-1999. Han har tidigare jobbat som pedagogisk utvecklare på Chalmers och med lärarutbildning på Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och KTH. Han senaste bok heter Striden om den goda skolan: hur kunskapsfrågan enat, splittrat och förändrat svensk skola och skoldebatt. Just nu leder han ett projekt om skolans målstyrning 1919-2020.

David Rosenlund, ledamot

David Rosenlund har en bakgrund som gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Han är nu docent i historia med inriktning historiedidaktik vid Malmö universitet. Hans intresse för undervisningsutvecklande forskning kommer dels från hans mångåriga erfarenhet som lärare, men även från hans nuvarande verksamhet som lärarutbildare och den forskning han bedriver. Forskningsintresset är inriktat på olika aspekter av historieämnet och bedömningsfrågor i vidare bemärkelse. Han är projektledare för två av Malmö universitets ULF-projekt, ett om undervisning kring Israel/Palestinafrågan och ett om summativ bedömning och betygsättning.

Ulrika Bergmark, suppleant

Ulrika Bergmark är fil.dr och professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet samt utbildad gymnasielärare. Hon är även vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen Piteå kommun. Hon samverkar med rektorer och lärare med praktiknära forskning och utveckling i förskola och skola. En viktig del av detta arbete är aktionsforskning. Bergmarks forskning inriktas på samverkan mellan skola och universitet, skolutveckling, lärares professionella lärande, elevers delaktighet och hälsofrämjande arbete.