FUUFs remissvar angående professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Posted om November 01, 2021

Utbildningsdepartementet har skickat ut en promemoria om regeringens förslag till nytt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.

FUUF ställer sig kritisk till flera delar av förslaget, framförallt dess fokus på individuell kompetensutveckling och meritering och avsaknaden av koppling till undervisningsutveckling och forskning. Föreningen har skrivet ett remissvar på förslaget, som man kan läsa här:

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

 

Utbildningsdepartementets promemoria kan man läsa här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/07/professionsprogram-for-rektorer-larare-och-forskollarare/.