Kvalitativ (digital) kompetens: En studie av multimodalitet i svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet

Posted om January 07, 2024

Tid: Den 17 januari kl. 16:30-18:00.

Plats: Zoom. Länk skickas ut dagarna före om ni anmält er via mail nedan.

Presentatörer: Linnéa Stenliden, Anna Martín Bylund, Cornelia Linderoth. Samtliga vid Linköpings universitet.

Vari består egentligen digital kompetens i relation till skolans undervisning? Kan en sådan definieras på en generell, ämnesövergripande nivå eller behöver begreppet nyanseras i interaktion med skolans olika ämnen? I den här presentationen berättar vi om ett praktiknära forskningsprojekt inom ramen för ULF som tog sin utgångspunkt i dessa frågor. Vi delar med oss av insikter inom ramen för projektet som lärare och forskare gjort och de viktigaste resultaten. Detta görs med fokus på att nyansera extrema positioneringar för eller emot digitalisering i undervisningen och understryka behovet att stärka en pedagogisk dimension avseende olika insatser för att utveckla lärares kompetens (digital eller inte).

Länk till rapporten: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1796364&dswid=-9630


Varmt välkomna!

För styrelsen i FUUF (föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning)

Tuula Maunula, lektor på Rinkebyskolan och ordförande

Tuula.maunula@edu.stockholm.se